A3D-Projection
 • Blå Energi

  Alternativa Energikällor

 • Gröna Städer

  Mindre utsläpp och Återvinning

 • Arkitektur & Design

  För en hållbar byggd miljö

A3D-Projektering
"Vår filosofi och intention är att återskapa den bro som förlorats mellan människan och naturen. Arkitekturen blir därmed ett harmoniskt sätt att enas med omgivningen i en levande poesi"

Arkitektur - A3D-Projection offererar projektering enligt Plan- och bygglagen (PBL) samt Boverkets byggregler (BBR). I miljöpolicyn bedriver företaget verksamhet som främjar god livskvalitet och hållbar utveckling samt god hushållning vad avser byggmaterial och naturtillgångar.

3d-visualisering - tidigt i projektet arbetar vi med en visualiseringsteknik, även kallad 3D-projektering, för att du ska få en känsla för slutresultatet. Senare, efter överens-kommelse med dig, lägger vi fram disposi-tionsplaner samt utför de slutliga ritningarna som ska användas vid byggnadsprocessen.

Design - den bygger på att låta dina önskemål ta form i vårt skissarbete. Vi undersöker olika alternativ vid utformningen och anpassar dem efter dina behov. Det arkitektoniska perspektivet blir här en grund-pelare i arbetet så att du tillåts tolka rummet på ett personligt och tillfredsställande sätt.

Vilka vi är

Ser­gio Ramírez
Ser­gio Ramírez
Luze­lena Simonsen
Luze­lena Simonsen
Henry Car­dona
Henry Car­dona

Kundreferenser

 • Henry hit­tade myc­ket bra lös­ningar då vi byggde ut vårt hus för att få plats med bastu och ett sov­rum till. Han gjorde bygg­lovs­hand­lingar som god­kän­des direkt och för­fråg­nings­un­der­lag som hjälpte oss hitta bygg­firma. Hela reno­ve­ringen gick väl­digt smi­digt och resul­ta­tet blev fan­tas­tiskt. I år har vi anli­tat Henry igen för att hjälpa oss med vår köks­re­no­ve­ring och vi har fått ett myc­ket bra under­lag. Jag kan varmt rekom­men­dera A3D-​Projektering och Henry.

  Erik Stenman, "Mycket lyckad tillbyggnad"

 • Henry är en arki­tekt som för­e­nar sin höga kom­pe­tens som arki­tekt med nog­grann­het kring detal­jer inom själva sti­len men också mate­rial. Folk som ser vår utbygg­nad som Henry ritade och pro­jekt­ledde för oss tror att den all­tid har varit där. Det är ett myc­ket bra betyg då vi fick till myc­ket bättre ytor inne men sam­ti­digt med en utbygg­nad som smäl­ter in i vårt hus från 1896. Jag kan rekom­men­dera Henry till alla och är gärna referens.

  Henrik Smedberg, "Stilig påbyggnad på sekelskifteshus"

 • Vi anli­tade A3D-​Projection för ett upp­drag där vi skulle göra en till­bygg­nad av våran villa och är väl­digt nöjda.

  De gav en rim­lig offert och gjorde ett myc­ket bra jobb utan något som helst tras­sel. Proff­sigt och trev­ligt bemö­tande. Rekommenderas!

  Jesper Andersson, "Bygglovritningar tillbyggnad"

 • A3D-​Projection har abso­lut bästa arki­tek­ten. Har använt mig av dem vid en total­re­no­ve­ring av min våning. Våningen är helt ombygd helt i min smak. Väg­garna är omdis­po­ne­rade och sov­rum­met har fått spe­ci­al­byggda gar­de­ro­ber. Den lilla, lilla hal­len har “för­dubb­lats” tack vare smarta idéer från arki­tek­ten. Jag är supernöjd!

  Evelyn Jakobsson, AB Olé, VD